Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Bahain arviointiperusteet 3. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa

kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kuusi varten

TavoitteetSisältöalueet

Arvioinnin

kohteet

oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan

osaaminen

Kohtalainen/arvosanan

kuusi osaaminen

T1

Oppilas tutustuu bahá'í-uskon

tärkeimpiin opetuksiin,

keskushahmoihin sekä

bahá'í-yhteisön varhaiseen

historiaan.

S1

Uskontoa

koskevan

tiedon hallitseminen,

uskonnon

monilukutaito

Oppilas nimetä bahá’íuskon

keskushahmot

sekä osaa kuvata heidän

elämänsä ja tehtävänsä

vaiheet.

Oppilas osaa nimetä joitain

bahá’í-uskon keskushahmoista

sekä osaa

kuvata jotain heidän elämänsä

ja tehtävänsä

vaiheista.

T2

Oppilas ymmärtää,

että bahá'í-uskossa ei

ole uskonnollisia palvontarituaaleja

sanan

varsinaisessa merkityksessä,

ei pyhiä toimituksia,

eikä papistoa,

ja että tavat uskonnon

harjoittamiseen,

esim. rukoilun ja

mietiskelyn muodot,

ovat yksilön omassa

harkinnassa.

S1

Uskontoa

koskevan

tiedon hallitseminen,

uskonnon

monilukutaito

Oppilas osaa kuvata

sitä, että bahá'í-uskossa

ei ole uskonnollisia

palvontarituaaleja

sanan varsinaisessa

merkityksessä,

ei pyhiä toimituksia,

eikä papistoa,

ja että tavat

uskonnon harjoittamiseen,

esim. rukoilun

ja mietiskelyn

muodot, ovat

yksilön omassa

harkinnassa.

Oppilas osaa kertoa jotain

siitä, että bahá'íuskossa

ei ole uskonnollisia

palvontarituaaleja

sanan varsinaisessa

merkityksessä,

ei pyhiä toimituksia,

eikä papistoa,

ja että tavat uskonnon

harjoittamiseen,

esim. rukoilun

ja mietiskelyn muodot,

ovat yksilön

omassa harkinnassa.

T3

Oppilas tutustuu uskonnollisen

kielen käsitteisiin

ja bahá'í-uskon

analogisen vertailun

erityispiirteisiin.

S1, S2

Uskonnon

kielen ja

symbolien

analysoin

Oppilas osaa ohjatusti

kertoa jonkin esimerkin

uskonnollisen kielen

käsitteisiin ja

bahá'í-uskon analogisen

vertailun erityispiirteisiin

Kätkettyjen

sanojen pohjalta.

Oppilas on tutustunut

uskonnollisen kielen

käsitteisiin ja bahá'íuskon

analogisen

vertailun erityispiirteisiin

Kätkettyjen

sanojen pohjalta.

T8

Oppilasta ohjataan tutustumaan

bahá'í-uskon

eettisiin periaatteisiin

Bahá’u’lláhin kirjoittaman

Kätketyt sanat

kirjan pohjalta. Yhtäläisyyksiä

näiden

eettisten periaatteiden

kanssa haetaan esim.

kymmenestä käs

kystä, Bhagavad Gitasta

ja vuorisaarnasta

S1, S2, S3

Etiikkaa

koskeva

tieto

Oppilas osaa ohjatusti

kertoa joitain bahá'íuskon

eettisistä periaatteisiin

Bahá’u’lláhin kirjoittaman

Kätketyt sanat

kirjan pohjalta,

sekä löytää jotain

yhtäläisyyksiä esim.

kymmenestä käskystä,

Bhagavad

Gitasta, vuorisaarnasta

ja Kätketyistä

sanoista.

Oppilas on tutustunut

bahá'í-uskon eettisiin

periaatteisiin

Bahá’u’lláhin kirjoittaman

Kätketyt sanat

pohjalta sekä

hahmottaa jotain yhtäläisyyksiä

esim.

kymmenestä käskystä,

Bhagavad Gitasta,

vuorisaarnasta

ja Kätketyistä

sanoista.

T10

Oppilas kehittyy kyvyissään

ymmärtää

arvoja ja eettisiä periaatteita

sekä kyvyssään

arvioida tekemiään

valintoja eettisten

periaatteiden ja tulevaisuuden

kehityksen

näkökulmasta. Oppilas

tiedostaa, että tulevaisuus

on nykyhetkessä

tehtävien valintojen

tulosta, ja että

parempi tulevaisuus

edellyttää kaikkien

huomioon ottamista.

S1, S3

Eettinen

pohdinta

Oppilas on alkanut hahmottaa

eettistä ajattelua,

sekä omien valintojen

ja tekemisten vaikutusta

tulevaisuudelle.

Oppilas on tutustunut

eettiseen ajatteluun,

sekä ajatukseen omien

valintojen ja tekemisten

vaikutuksesta tulevaisuudelle

T11

Oppilas kehittyy

kyvyissään keskustella

ja ilmaisee rakentavasti

perustellen ajatuksiaan

ja tunteitaan eettisistä

kysymyksistä bahá'í

neuvottelun periaattein.

Oppilas oppii, että

asioissa voidaan olla

sovussa eri mieltä ja että

erilaiset ajatukset ovat

rikkaus, joka

mahdollistaa uusien

ajatusten ja

ymmärryksen synnyn.

S1, S2.

S3

Ajattelun ja

vuorovaikutuksen

taidot

Oppilas on harjoitellut

hahmottamaan

mielessä olevia

asioita kysymyksiksi

ja osaa

ohjatusti muotoilla

niitä

selkeäksi.

Oppilas on harjoitellut

hahmottamaan

mielessä olevia asioita

kysymyksiksi ja

muotoilemaan

ne selkeäst

T12

Yhteisten pohdintojen,

neuvottelun ja omaehtoisen

tiedon haun

myötä saavutetuin kyvyin

oppilaassa vahvistuu

myönteinen

maailmankatsomus,

vahva mutta nöyrä itsetunto

ja luottamus

elämään ja sen haasteiden

voittamiseen.

S3

Ei vaikuta arvion tai arvosanan

muodostumiseen.

Oppilaita ohjataan

pohtimaan kokemuksiaan

osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan

muodostumiseen.

Oppilaita ohjataan

pohtimaan kokemuksiaan

osana itsearviointia.