Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Lapsen edun ensisijaisuus 3 a § 1 

Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat Perusopetuslaissa säädetään maahanmuuttajille järjestettävästä perusopetukseen valmistavasta opetuksesta1 . Maahanmuuttajille järjestettävän perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle tarvittavat valmiudet suomen tai ruotsin kielessä ja tarpeelliset muut valmiudet esiopetukseen tai perusopetukseen siirtymistä varten sekä edistää oppilaiden tasapainoista kehitystä ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Opetuksen tavoitteena on lisäksi tukea ja edistää oppilaiden oman äidinkielen hallintaa ja oman kulttuurin tuntemusta. Opetuksen tavoitteet on tarkemmin määriteltävä valmistavan opetuksen oppilaan omassa opinto-ohjelmassa2 . Tavoitteiden määrittelyn lähtökohtana ovat oppilaan suomen tai ruotsin kielen taito sekä oppilaan aikaisempi koulunkäyntihistoria. 

Perusopetukseen valmistavaa opetusta annetaan 6–10-vuotiaille vähintään 900 tuntia ja tätä vanhemmille vähintään 1000 tuntia. Opetukseen osallistuvalla on oikeus siirtyä perusopetukseen tai esiopetukseen jo ennen edellä todettujen tuntimäärien täyttymistä, jos hän pystyy seuraamaan perusopetusta tai esiopetusta3 . Perusopetuslain mukaan opetukseen osallistuvalla on työpäivinä oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä4 .

 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetusryhmien muodostamisesta päättää opetuksen järjestäjä5 . Valmistavaa opetusta voidaan järjestää myös yhdelle oppilaalle. Opetusryhmät muodostetaan oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti siten, että ryhmäjako edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä sekä varmistaa opetussuunnitelman mukaisten ja oppilaiden omissa opinto-ohjelmissa asetettujen tavoitteiden saavuttamisen. Perusopetukseen valmistavaa opetusta suunniteltaessa, järjestettäessä ja siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu.5a 

Valmistavan opetuksen aikana oppilaita integroidaan esi- tai perusopetukseen, oppilaan ikätasoa vastaaviin suomen- tai ruotsinkielisiin opetusryhmiin oman opinto-ohjelman mukaan oppilaan omassa opinto-ohjelmassa määritellyllä tavalla. Integroinnin tavoitteena on edistää kotoutumista, opiskeluvalmiuksien ja suomen tai ruotsin kielen taidon kehittymistä sekä laaja-alaisen osaamisen ja eri oppiaineiden sisältöjen omaksumista.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Tampereella ei ole valmistavaa opetusta esikouluikäisille, vaan eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten esiopetus toteutetaan muun esiopetuksen yhteydessä. Suomessa esiopetukseen osallistunut oppilas siirtyy pääsääntöisesti yleisopetukseen. Oppilaan tarve perusopetukseen valmistavaan opetukseen selvitetään esiopetuksen ja koulun yhteistyönä.

Peruskouluikäiset maahanmuuttajataustaiset oppilaat aloittavat koulunkäynnin valmistavassa opetuksessa, jos heidän suomen kielen taitonsa sitä vaatii.

Opetuksessa korostetaan oppimaan oppimista. Erilaisten ja eri taustaisten oppijoiden oppimisen

turvaamiseksi ryhmäkoko on 10 oppilasta. Valmistavan opetuksen ryhmät pyritään muodostamaan ikätasojen ja oppimisvalmiuksien mukaisesti. Luku- ja kirjoitustaidottomille oppilaille pyritään järjestämään oma ryhmä.

Oppilaalla on integraatiotunteja yleisopetuksessa valmiuksiensa mukaan, keskimäärin vähintään kaksi tuntia viikossa. Integraatioaineet voivat vaihdella eri oppilailla. Integraatio suunnitellaan yhdessä perusopetuksen opettajien kanssa.

Valmistava opetus kestää yleensä yhden vuoden. Valmistavaa opetusta on mahdollisuus jatkaa vuoden jälkeenkin, mikäli siihen katsotaan olevan tarvetta. Valmistavan opetuksen jälkeen paljon kielellistä tukea tarvitseva yläkouluikäinen oppilas voi mahdollisuuksien mukaan siirtyä kielellisen tuen ryhmään (aik. nivelryhmä).

Sammon koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä