Varhaiskasvatussuunnitelma

2.2 Varhaiskasvatuksen toimintamuodot

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Varhaiskasvatuksen toimintamuodot ovat päiväkotitoiminta, perhepäivähoito sekä avoin varhaiskasvatustoiminta 56. Varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tavoitteet ohjaavat kaikkia varhaiskasvatuksen toimintamuotoja. Varhaiskasvatuslaissa määritellään, mitkä lain kohdat koskevat avointa varhaiskasvatusta57 . Varhaiskasvatuksen toimintamuodot eroavat toisistaan. Esimerkiksi oppimisympäristöt, resurssit, henkilöstön koulutus ja kelpoisuusvaatimukset, henkilöstörakenne, lapsiryhmien koko sekä lasten ja henkilöstön välinen suhdeluku vaihtelevat. Eri toimintamuotojen ominaispiirteet otetaan huomioon paikallista varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa ja tavoitteita täsmennetään toimintamuodoittain.

On tärkeää, että huoltajat saavat riittävästi tietoa kaikkien toimintamuotojen sisällöistä ja ominaispiirteistä. Kunnan on järjestettävä ohjausta ja neuvontaa huoltajille tarjolla olevista varhaiskasvatuspalveluista. Tarvittaessa huoltajan kanssa keskustellaan siitä, mikä varhaiskasvatuksen toimintamuoto ja laajuus vastaavat lapsen tarpeita ja etua. Neuvontaa ja ohjausta annetaan varhaiskasvatuspalveluihin hakeuduttaessa, sekä lapsen jo ollessa palvelujen piirissä58.

Päiväkodeissa toteutettava varhaiskasvatus on yleisin varhaiskasvatuksen toimintamuodoista. Päiväkodeissa toiminta on ryhmämuotoista. Lapsiryhmät voidaan muodostaa eri tavoin ottaen huomioon esimerkiksi lasten ikä, sisarussuhteet tai tuen tarve. Ryhmien tulee olla pedagogisesti tarkoituksenmukaisia ja niiden muodostamisessa otetaan huomioon henkilöstön mitoitukseen ja ryhmien enimmäiskokoon liittyvät säännökset59 . Päiväkotien henkilöstön moniammatillisuus on laadukkaan varhaiskasvatuksen voimavara, kun kaikkien osaaminen on käytössä sekä vastuut, tehtävät ja ammattiroolit toteutuvat tarkoituksenmukaisella tavalla. Päiväkodeilla tulee olla toiminnasta vastaava johtaja60 .

Varhaiskasvatuslaki korostaa pedagogiikan merkitystä ja samalla varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien pedagogista vastuuta61 . Kokonaisvastuu lapsiryhmien toiminnan suunnittelusta, toiminnan suunnitelmallisuuden ja tavoitteellisuuden toteutumisesta sekä toiminnan arvioinnista ja kehittämisestä on varhaiskasvatuksen opettajilla. Varhaiskasvatuksen opettajat, erityisopettajat, sosionomit, lastenhoitajat ja muu varhaiskasvatuksen henkilöstö suunnittelevat ja toteuttavat toimintaa yhdessä.

Perhepäivähoito on pienessä ryhmässä toteutettavaa varhaiskasvatusta. Sitä järjestetään perhepäiväkodissa, joka voi olla yksityiskoti tai muu kodinomainen hoitopaikka62 . Perhepäivähoitoa voidaan järjestää yhden tai kahden hoitajan toteuttamana tai erityistapauksissa kolmen hoitajan yhteisesti toteuttamana varhaiskasvatuksena63 . Perhepäiväkotien henkilöstömäärässä sekä muodostettaessa lapsiryhmiä tulee ottaa huomioon vammaiset ja muuten tukea tarvitsevat lapset 64. Perhepäivähoitajat vastaavat oman ryhmänsä toiminnasta. Pedagoginen johtaminen ja toiminnan ohjaus tukee perhepäivähoitajien tavoitteellista toiminnan suunnittelua ja toteuttamista.

Avoimen varhaiskasvatustoiminnan toteutus ja painopisteet vaihtelevat varhaiskasvatuksen järjestäjän päätösten mukaan. Avointa varhaiskasvatustoimintaa voidaan järjestää esimerkiksi leikkipuisto- tai kerhotoimintana. Toiminta on ohjattua ja tavoitteellista. Avoin varhaiskasvatustoiminta voi tarjota esimerkiksi ulkoilua, leikkiä, taide- tai liikuntakasvatusta. Lisäksi avoin varhaiskasvatustoiminta voi tarjota huoltajille ohjattua yhdessäoloa lasten kanssa sekä muita sosiaalisia kontakteja. Avoimen toiminnan tulee olla suunniteltua, jotta varhaiskasvatuslain tavoitteet voidaan ottaa siinä huomioon. Tavoitteet tulee ottaa sitä kattavammin ja laaja-alaisemmin huomioon, mitä säännöllisemmin ja useammin lapset toimintaan osallistuvat. Toiminnan luonteen mukaan tietyt tavoitteet voivat painottua muita enemmän.65

Vuorohoitoa on järjestettävä tarpeen mukaisessa laajuudessa lapselle, joka tarvitsee sitä huoltajan työssäkäynnin tai opiskelun vuoksi. Vuorohoitoa voidaan järjestää iltaisin, viikonloppuisin ja öisin päiväkotitoimintana tai perhepäivähoitona. Vuorohoidossa lasten osallistuminen varhaiskasvatukseen on usein epäsäännöllistä. Tämä tulee huomioida pedagogisen toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa.66   

56Varhaiskasvatuslaki 1 §

57Varhaiskasvatuslaki 1 §

58Varhaiskasvatuslaki 4 ja 16 §

59Varhaiskasvatuslaki 34–36 §

60Varhaiskasvatuslaki 25 §

61Varhaiskasvatuslaki 2, 25 ja 35 §

62Varhaiskasvatuslaki 1 §

63Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta (753/2018) 2 §

64Varhaiskasvatuslaki 38 §

65Varhaiskasvatuslaki 3 § 2 momentti ja HE 40/2018 vp, s.85

66Varhaiskasvatuslaki 13 §

      

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Varhaiskasvatuksen toimintamuodot ovat päiväkoti, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus. Kaikki toimintamuodot, myös yksityinen varhaiskasvatus ja kolmannen sektorin tarjoama avoin varhaiskasvatus noudattavat Tampereen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa. Lapsen siirtyessä toimintamuodosta toiseen tieto lapsen oppimisesta ja hyvinvoinnista siirretään toimijoiden välillä lapsen kasvun ja oppimisen polun jatkumon varmistamiseksi. Varhaiskasvatuksen eri toimintamuodot tekevät monipuolista yhteistyötä, joka kuvataan vuosittain yksiköiden toimintasuunnitelmissa.

Varhaiskasvatus ilta- ja vuorohoidossa

Ilta- ja vuorohoito järjestetään huomioiden lapsen ja perheen vuorokausi- ja viikkorytmi. Toiminta on pedagogisesti suunniteltua, ilta- ja yöaikana painottuu varhaiskasvatuksen hoidon osuus. Yhteistyö huoltajien kanssa on oleellinen osa varhaiskasvatuksen toteuttamista. Ilta- ja vuorohoidossa kiinnitetään erityistä huomiota lasten turvallisuuden tunteeseen ja kaverisuhteisiin vaihtuvissa vertaisryhmissä.

Varhaiskasvatus perhepäivähoidossa

Perhepäivähoitaja konsultoi varhaiskasvatuksen opettajaa pedagogisen toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Avoin varhaiskasvatus

Avoimen varhaiskasvatuksen painopiste on perhekerhotoiminnassa. Perhekerhoihin lapset osallistuvat yhdessä huoltajansa kanssa. Perhekerhot toimivat perheiden kohtaamispaikkana ja toiminnassa painottuu lasten ja huoltajien osallisuus ja toiminnallisuus sekä lapsiperheiden varhainen tukeminen.