Varhaiskasvatussuunnitelma

4.2 Pedagoginen dokumentointi

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Pedagoginen dokumentointi on varhaiskasvatuksen suunnittelun, toteuttamisen, arvioimisen ja kehittämisen keskeinen työmenetelmä. Se on jatkuva prosessi, jossa havainnot, dokumentit ja niiden vuorovaikutuksellinen tulkinta muodostavat ymmärrystä pedagogisesta toiminnasta. Pedagoginen dokumentointi mahdollistaa lasten ja huoltajien osallistumisen toiminnan arviointiin, suunnitteluun ja kehittämiseen.

Pedagoginen dokumentointi tuottaa tietoa lasten elämästä, kehityksestä, kiinnostuksen kohteista, ajattelusta, oppimisesta ja tarpeista sekä lapsiryhmän toiminnasta konkreettisella ja monipuolisella tavalla. Yksittäisten dokumenttien, esimerkiksi valokuvien, piirrosten tai henkilöstön havaintojen, avulla voidaan yhdessä lasten kanssa tarkastella heidän kehitystään ja oppimistaan. Lasten jo saavuttamat tiedot ja taidot, kiinnostuksen kohteet ja tarpeet tulevat näkyväksi pedagogisen dokumentoinnin kautta ja ovat toiminnan suunnittelun perusta.

Suunnitelmallisen dokumentoinnin tavoitteena on, että henkilöstö oppii tuntemaan yksittäistä lasta, ymmärtämään lasten välisiä suhteita sekä ryhmän henkilöstön ja lasten välisen vuorovaikutuksen luonnetta. Pedagogisen dokumentoinnin tarkoitus on toteuttaa varhaiskasvatusta lapsilähtöisesti. Dokumentoinnin avulla saatuja tietoja ja ymmärrystä hyödynnetään esimerkiksi työtapojen, oppimisympäristöjen, toiminnan tavoitteiden, menetelmien ja sisältöjen jatkuvassa muokkaamisessa lasten kiinnostusta ja tarpeita vastaavaksi. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma on osa pedagogisen dokumentoinnin prosessia (luku 1.3). Suunnitelmallista pedagogista dokumentointia tarvitaan myös lasten kehityksen ja oppimisen tuen tarpeiden arvioinnissa (luku 5).

Pidemmältä aikaväliltä kootut dokumentit ovat tärkeä osa pedagogisen toiminnan arviointia ja henkilöstön toiminnan itsearviointia (luku 7.1).            

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Opetushallitus on laatinut materiaalia pedagogisesta dokumentoinnista: https://beta.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/pedagoginen-dokumentointi

Materiaalia voi hyödyntää tiimipalavereissa ja työyhteisöjen yhteisissä tilaisuuksissa. Materiaalissa kuvataan miten pedagogisen dokumentoinnin prosessi todentuu lasten ja huoltajien sekä lapsiryhmän ja henkilöstön tasoilla.

Erilaiset dokumentit saavat pedagogisen painotuksen, kun niitä tarkastellaan ja niistä keskustellaan yhdessä lasten, huoltajien ja kasvattajatiimin kanssa. Pedagogisen dokumentoinnin tavoitteena on varhaiskasvatuksen suunnittelu, arviointi ja kehittäminen. Dokumentoinnin avulla kuvataan huoltajille varhaiskasvatuksen arkea, pedagogista sisältöä ja menetelmiä.

Pedagogisen dokumentoinnin tavoitteena on kuvata lapsen arkea varhaiskasvatuksessa. Jokaisen lapsen yksilöllinen varhaiskasvatus rakentuu osana pedagogisen dokumentoinnin prosessia. Kun dokumentteja tarkastellaan yhdessä lapsen ja huoltajien sekä muiden varhaiskasvattajien kanssa, löydetään erilaisia näkökulmia. Erilaisten näkökulmien vuoropuhelun kautta tutustutaan lapsen elämään ja ajatuksiin ja kerätään tietoa hänen kokemuksistaan, osaamisestaan ja tarpeistaan.

Lapsiryhmän yhteinen pedagoginen dokumentointi lisää lasten välistä vuorovaikutusta. Lapset keskustelevat ja vertailevat yhteisiä kokemuksia, kun dokumentointia on näkyvillä oppimisympäristössä. Dokumentointi lisää lasten osallistumismahdollisuutta suunnitteluun. Lasten seuratessa dokumentointia herää uusia kysymyksiä ja ajatuksia seuraavien suunnitelmien tueksi.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön ammatillinen kehittyminen edellyttää pedagogisen dokumentaation hyödyntämistä sekä oman että kasvattajatiimin toiminnan reflektoimisessa. Tämä tukee varhaiskasvatuksen keskeisten asioiden nostamista keskusteluun, lisää työn mielekkyyttä ja helpottaa kehittämiskohteiden valintaa.