Varhaiskasvatussuunnitelma

4.3 Monipuoliset työtavat

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä
           

Työtapojen valintaa ohjaavat varhaiskasvatukselle asetetut tehtävät ja tavoitteet sekä lasten ikä, tarpeet, edellytykset ja kiinnostuksen kohteet. Toiminnalliset sekä luovuutta ja osallisuutta edistävät työtavat ovat lapsille luontevia oppimisen tapoja. Tällaisia ovat esimerkiksi lasten omaehtoinen ja ohjattu leikki, tutkiminen, liikkuminen sekä taiteellinen kokeminen ja ilmaisu. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään toiminnassa. Monipuoliset työtavat ovat sekä oppimisen väline että opettelun kohde. Tämän vuoksi on tärkeää, että henkilöstö ohjaa lapsia kokeilemaan ja käyttämään erilaisia työtapoja erikokoisissa ryhmissä sekä itsenäisesti. Työskenneltäessä lapsia rohkaistaan kyselemään ja ihmettelemään sekä päättelemään ja ratkaisemaan ongelmia yhdessä.

Henkilöstöltä edellytetään ammattitaitoa ja herkkyyttä tunnistaa eri tilanteiden pedagogisia mahdollisuuksia. Tämä näkyy muun muassa taitona havaita lasten aloitteita ja tunnetiloja sekä muuttaa ja suunnata omaa toimintaansa niiden mukaisesti. Pienempien lasten aloitteet ovat usein kehollisia ja sanattomia, joten niiden ymmärtäminen ja niihin vastaaminen edellyttävät henkilöstöltä sensitiivistä läsnäoloa ja lapsen hyvää tuntemista.

Lapset ottavat osaa työtapojen suunnitteluun ja valintaan omien edellytystensä mukaisesti. Lapsilla tulee olla mahdollisuus tutkia maailmaa kaikilla aisteillaan ja koko kehollaan sekä kokeilla erilaisia työtapoja. Työtapojen vaihteleva käyttö tarjoaa eri-ikäisille ja eri tavoin oppiville lapsille onnistumisen kokemuksia. Monipuoliset työtavat edellyttävät monipuolisia oppimisympäristöjä. Työtapojen käytössä hyödynnetään henkilöstön ja lasten osaamista sekä kokeillaan ja kehitetään uusia työtapoja.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Leikkiä tukevat käytännöt

Leikki ja pienryhmätoiminta ovat toiminnan suunnittelun ja toteutuksen lähtökohta. Oppimisympäristö ja päiväjärjestys rakennetaan tukemaan monipuolista ja pitkäkestoista leikkiä. Varhaiskasvatuksen henkilöstö luottaa lasten kykyyn ideoida ja rakentaa itselleen mieluisa leikki erilaisia tiloja, leluja, materiaaleja ja välineitä monipuolisesti hyödyntäen. Lasten leikissä ”mikä vaan voi olla mitä vaan”. Lähiympäristöä hyödynnetään leikkiympäristönä ja perinteisen niin sanotun sisäleikinkin voi siirtää ulos.

Lasten leikissä aikuisen tuki ja ohjaus ovat tarpeen. Aikuisen tulee olla sensitiivinen havaitakseen, millaiseen rooliin häntä kulloinkin tarvitaan. Lapsen kokemaan osallisuuteen ja yhteisöllisyyteen vaikuttaa leikkeihin mukaan pääseminen ja niissä tasavertaisena toimiminen. Leikeissä lapset oppivat myös omien näkemysten esille tuomista ja neuvottelun taitoja.