Varhaiskasvatussuunnitelma

5.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä
           

Kehityksen ja oppimisen tuki on osa laadukasta varhaiskasvatuksen toimintaa ja kuuluu kaikille sitä tarvitseville lapsille. Varhaiskasvatuksessa tunnistetaan lapsen tuen tarve ja järjestetään tarkoituksenmukaista tukea tarpeen ilmettyä, tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä87 . Riittävän aikaisella ja oikein kohdennetulla tuella voidaan edistää lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Samalla voidaan ehkäistä lapsen ongelmien syntymistä, kasvamista ja monimuotoistumista. Varhaiskasvatusta toteutetaan inkluusion periaatteiden mukaisesti.

Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet sekä oppimiseen ja kehitykseen liittyvät tarpeet. Kehityksen ja oppimisen tuki rakentuu lasten yksilöllisiin tarpeisiin vastaamisesta sekä yhteisöllisistä ja oppimisympäristöihin liittyvistä ratkaisuista. Varhaiskasvatuksessa huolehditaan siitä, että jokainen lapsi kokee itsensä hyväksytyksi omana itsenään sekä ryhmän jäsenenä. Kannustamalla lasta ja antamalla hänelle mahdollisuuksia onnistumisen kokemuksiin tuetaan lapsen myönteisen minäkuvan kehittymistä.

Lapsen tuen tarpeen havaitsemisessa sekä tuen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa yhteistyö lapsen, huoltajan, varhaiskasvatuksen opettajan, varhaiskasvatuksen erityisopettajan sekä varhaiskasvatuksen muun henkilöstön kanssa on tärkeää. Tuen tarpeen havainnointi ja tuen antaminen kuuluvat koko henkilöstölle heidän koulutuksensa, työnkuviensa ja vastuidensa mukaan. Varhaiskasvatuksen erityisopettajien osaamista hyödynnetään tuen tarpeessa olevien lasten erityisopetus- ja kasvatustehtävissä sekä muun henkilöstön konsultoinnissa ja ohjauksessa88 . Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijat osallistuvat tarpeen mukaan lapsen tuen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin89 . Varhaiskasvatuksen järjestäjän pyynnöstä heidän tulee osallistua arvioinnin tekemiseen, jos tuen tarpeen arviointi edellyttää sitä 90.

Lapsen tarvitsema tuki kirjataan päiväkodissa tai perhepäivähoidossa olevan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Siihen kirjataan lapsen kehityksen ja oppimisen tukeen liittyvät vastuut ja työnjako, tukitoimenpiteet sekä niiden toteuttamistapa ja arviointi 91.

Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki järjestetään osana varhaiskasvatuksen päivittäistä toimintaa. Tuki annetaan ensisijaisesti erilaisin joustavin järjestelyin lapsen omassa päiväkoti- tai perhepäivähoitoryhmässä. Lapsiryhmän kokoa arvioitaessa huomioidaan tukea tarvitsevien lasten etu ja tuen tarve ja se, että varhaiskasvatukselle asetetut tavoitteet voidaan ryhmässä saavuttaa92 .

Varhaiskasvatuksessa voi olla lapsi- tai ryhmäkohtaisia avustajia, joiden tehtävänä on tukea lasta tai lapsia ryhmässä sekä mahdollistaa heidän osallistumisensa toimintaan. Lapsen edun vaatiessa tukea voidaan järjestää myös osittain tai kokonaan erityisryhmässä93.

Tukea voidaan antaa myös avoimessa varhaiskasvatuksessa varhaiskasvatuksen järjestäjän päättämällä tavalla. Yhteistyössä huoltajien kanssa voidaan myös sopia, että lapsi siirtyy päiväkotiin säännölliseen varhaiskasvatukseen saadakseen tarvitsemaansa tukea.

87Varhaiskasvatuslaki 7 §

88Varhaiskasvatuslaki 30 § ja HE 40/2018 vp, s.103

89Varhaiskasvatuslaki 7 §

 90Varhaiskasvatuslaki 23 §

 91 Varhaiskasvatuslaki 23 §

  92Varhaiskasvatuslaki 34 ja 35 § sekä HE 40/2018 vp, s.105-106

  93Varhaiskasvatuslaki 34 ja 35 §

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

Henkilöstön tehtävä on havaita varhaisessa vaiheessa lapsen tuen tarve. Tuen tarpeen varhaiseksi havaitsemiseksi lapsen kehityksen ja oppimisen edistymistä ja kokonaistilannetta tulee arvioida jatkuvasti. Ensimmäiseksi tarkastellaan varhaiskasvatuksessa käytössä olevia toimintatapoja, menetelmiä ja oppimisympäristöjä sekä niiden soveltuvuutta lapselle. Tarkastelun pohjalta arvioidaan, voidaanko näitä muuttamalla toteuttaa aikaisempaa paremmin sopivia pedagogisia ratkaisuja.

Havainnoitava asiaApukysymyksiä tuen tarpeen ilmetessä
Fyysinen ympäristöMiten tuen tarve näyttäytyy eri ympäristöissä (päiväkoti, koti, terapia) ja tiloissa (ryhmätila, ulkotilat, leikkitilat, sali, wc-tilat, eteistilat)?
Sosiaalinen ympäristöMiten tuen tarve näyttäytyy erilaisissa ryhmissä (yksin, kaksin aikuisen kanssa, yksi kaveri, pieni ryhmä, iso ryhmä)?
Vuorovaikutus ja kieliMiten tuen tarve näyttäytyy erilaisten vuorovaikutustapojen (kielitietoisuus: puhe, ohjeiden antaminen) ja eri kielien (lapsen äidinkieli, vieraskieli, monikanavainen vuorovaikutus) yhteydessä
Arjen tilanteetMiten tuen tarpeet näyttäytyvät erilaisissa arjen tilanteissa (vapaat ja ohjatut tilanteet, ulkoilu, ruokailu, siirtymät, lepo, leikki, kotiinlähtö)?
Lapsen tilaMiten lapsen tunnetilat ja vireystila (väsymys, nälkä) vaikuttavat?
Annetun tuen vaikutusMiten lapsi toimii ilman tukea ja ohjausta? Miten henkilöstön tai muiden lasten tuki vaikuttaa? Millaisten tukitoimien avulla lapsi oppii, voi hyvin ja onnistuu?
Eri tahojen näkökulmatMitä huoltajat, lapsi itse ja monialaisen tiimin muut jäsenet ovat havainneet tuen tarpeesta?

Noora Heiskasta (2018) mukaillen

Tampereen varhaiskasvatuksessa toteutetaan kolmiportaista tukea. Kolmiportaisella tuella tarkoitetaan tukea, jota annetaan peruspedagogiikan lisäksi yleisenä, tehostettuna ja erityisenä tukena. Tuen tasot on kuvattu tarkemmin liitteessä 1. Tuen ja ohjauksen saaminen kuuluvat lapsen oikeuksiin. Peruspedagogiikka, ohjaus ja tuen antaminen kuuluvat jokaisen varhaiskasvatuksessa työskentelevän tehtäviin.

Tampereen varhaiskasvatuksessa lapsen tuki painottuu yleiseen ja tehostettuun tukeen ja tuki järjestetään ensisijaisesti lapsen omassa päivähoitopaikassa. Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea järjestetään ensisijaisesti lapsen omassa päivähoitopaikassa. Erityinen tuki järjestetään aina integraatioperiaatteen mukaisesti. Lapsiryhmien muodostaminen tehdään yhteistyössä varhaiskasvatuksen erityisopettajien kanssa. Kuntatason koordinoinnilla varmistetaan tuen tasa-arvoinen toteutuminen koko kunnan alueella. Kasvun ja opin polku eli polku varhaiskasvatuksesta esiopetuksen ja perusopetuksen kautta toiselle asteelle on suunniteltu siten, että tukea tarvitsevalla lapsella on mahdollisuus saada tarvitsemaansa tukea jatkumona. (Tampereen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tuen suunnitelma 2019 - 2023)

Toteutettava tuki suunnitellaan yhteistyössä lapsen huoltajien kanssa ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat kunkin lapsen vahvuudet sekä oppimis- ja kehitystarpeet. Tuen toteuttamisessa käytetään erilaisia tuen toteuttamisen muotoja, kuten oppimisympäristön joustavia järjestelyjä, samanaikaisopetusta tai pienryhmä- ja yksilötyöskentelyä, avustajapalveluita tai varhaiskasvatusta integroidussa ryhmässä. Tuen suunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnetään koko toimintayksikön moniammatillista tietotaitoa sekä lapsen kuntouttavien ja hoitavien tahojen erityisosaamista.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo) koordinoi kolmiportaisen tuen toteutumista ja suunnittelee yhteistyössä lapsiryhmän henkilöstön kanssa lapsen tuen toteuttamista ja arviointia. Peruspedagogiikan ja kolmiportaisen tuen periaatteita, kattavuutta ja vaikuttavuutta suunnitellaan ja arvioidaan vähintään kerran syksyllä ja kerran keväällä päiväkodin johtotiimin ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa. Yksikön johtotiimi ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja varmistavat, että varhaiskasvatuksessa toteutuu ennaltaehkäisevä toiminta ja varhainen tuki sekä tuen vaikuttavuuden seuranta. Opetus ja tuki ovat kaikilla tuen tasoilla tarpeiden mukaan muuttuvia ja joustavia.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja työskentelee pääsääntöisesti useammassa varhaiskasvatusyksikössä laaja-alaisena erityisopettajana. Tehtävässä painottuvat inklusiivinen varhaiskasvatus tavallisissa lapsiryhmissä menetelminä mallintaminen, samanaikaisopetus, osa-aikainen erityisopetus ja pienryhmien ohjaaminen yhdessä henkilökunnan kanssa. Osa-aikainen erityisopetus on suunnitelmallista, tavoitteellista, joustavaa ja lapsen tarpeet huomioon ottavaa varhaiskasvatuksen erityisopettajan antamaa tukea ja konsultaatiota. Lasta tuetaan kokonaisvaltaisesti kasvun, kehityksen ja oppimisen osa-alueilla. Tavoitteena on antaa myönteisiä oppimiskokemuksia ja vahvistaa lapsen näkemystä omasta roolistaan oppijana. Lapselle annetaan arjessa tapahtuvaa kuntoutusta ja ohjataan tarvittaessa muiden palveluiden asiakkaaksi. Osa-aikainen erityisopetus tukee henkilökunnan työtä ja tarjoaa erityisopetuksen asiantuntemuksen varhaiskasvatuksen käyttöön sekä mahdollistaa samanaikaisopetuksen tai joustavat ryhmittelyt. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja osallistuu moniammatilliseen yhteistyöhön sekä pedagogisen tuen suunnitteluun ja kohdentamiseen.

Veo toimii erityispedagogisena asiantuntijana vastuualueensa kasvatustiimien ja päiväkodin johtajan tukena lasten kehityksen, kasvun ja oppimisen tukeen liittyvissä asioissa. Alueen varhaiskasvatuksen erityisopettajat muodostavat tiimin, jonka tehtävänä on varmistaa tuen tasa-arvoinen toteutuminen ja erityispedagoginen osaaminen koko alueella. Tulkitsemispalveluiden, henkilöstöresurssin ja apuvälineiden tarpeen, määrän ja laadun kartoittavat alueen varhaiskasvatuksen erityisopettajat yhteistyössä päiväkodin johtajien kanssa. Tulkitsemis- ja avustajaresurssin kohdentamisesta sovitaan esityksen perusteella. Lapsen tarvitsema tuki kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan.