Varhaiskasvatussuunnitelma

5.2 Yhteistyö lapsen, huoltajan ja muiden asiantuntijoiden kanssa tuen aikana

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä
           

Varhaiskasvatus järjestetään yhteistyössä lapsen ja huoltajan kanssa siten, että jokainen lapsi saa oman kehityksensä ja tarpeidensa mukaista kasvatusta, opetusta ja hoitoa 94. Huoltajan kanssa tehtävän yhteistyön merkitys korostuu erityisesti, kun lapsella on tuen tarvetta. Lapsi voi saada tukea myös muiden lapsia ja perheitä koskevien palvelujen kautta, kuten lastenneuvolasta, kasvatus- ja perheneuvolasta tai vammaispalveluista. On tärkeää, että paikalliset lasten ja perheiden palvelut muodostavat tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden lapsen tuen järjestämisessä95.

Huoltajan kanssa keskustellaan tuen saamisen mahdollisuudesta ja tuen keskeisistä periaatteista. Hänen kanssaan sovitaan lapselle annettavasta tuesta ja tuen toteuttamisen muodoista. Lapsi osallistuu yhteistyöhön tarkoituksenmukaisella, ikäänsä ja kehitysvaiheeseensa sopivalla tavalla.

Huoltajaan ollaan yhteydessä heti, kun lapsella ilmenee kehityksen tai oppimisen haasteita tai henkilöstöllä herää huoli lapsen hyvinvoinnista. Huoltajalle annetaan tietoa lasta koskevien asioiden käsittelystä, tietojen saannista ja niiden luovuttamisesta sekä salassapidosta. Lapsen tuen tavoitteet voidaan saavuttaa parhaiten silloin, kun kaikki osapuolet osallistuvat yhteistyöhön. Varhaiskasvatuksessa lapsi saa tarvitsemaansa kehityksen ja oppimisen tukea etunsa mukaisesti, vaikka huoltajat eivät sitoutuisikaan yhteistyöhön96.

Monialaista yhteistyötä ohjaa lapsen edun ensisijaisuus. Yhteistyökäytännöt ja periaatteet tulee sopia lastenneuvolan, lastensuojelun, kasvatus- ja perheneuvolan ja muiden sosiaalitoimen palvelujen kanssa niitä tilanteita varten, joissa neuvotellaan lapsen asioista tai edellytetään viranomaisten puuttumista. Monialainen yhteistyö toteutetaan ensisijaisesti huoltajan suostumuksella. Yhteistyötä tehtäessä tulee noudattaa salassapitoa ja tietojen vaihtoa koskevia säännöksiä 97.

Varhaiskasvatusta järjestetään myös erikoissairaanhoidon piirissä. Varhaiskasvatuspalvelujen ja sairaalan tai muun laitoksen keskinäisellä yhteistyöllä varmistetaan varhaiskasvatuksen jatkuvuus lapsen kunnon ja jaksamisen mukaisesti. Erityistä huomiota kiinnitetään lapsen turvallisten ihmissuhteiden säilymiseen.

Vaikeasti vammaiset ja sairaat lapset voivat tarvita pidennettyä oppivelvollisuutta98 . Päätös pidennetyn oppivelvollisuuden aloittamisesta tehdään pääsääntöisesti ennen oppivelvollisuuden alkamista. Lapsen huoltajalle tulee antaa ajoissa tietoa pidennetyn oppivelvollisuuden toteuttamiseen liittyvistä seikoista. Pidennettyyn oppivelvollisuuteen liittyvistä päätöksistä ja toteuttamisen vaihtoehdoista määrätään Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 99.

94Varhaiskasvatuslaki 3 § 1 momentti kohdat 1 ja 10

 95Varhaiskasvatuslaki 7 § ja HE 40/2018 vp, s. 87-88

 96Varhaiskasvatuslaki 3, 4, 40 ja 41 §

  97Varhaiskasvatuslaki 40–42 §

 98 Perusopetuslaki (628/1998) 25 § 2 momentti

99Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, luku 5.5 Erityinen tuki

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Yhteistyö huoltajan kanssa tuen aikana

Toimivan yhteistyön lähtökohtana on arvostava suhtautuminen varhaiskasvatuksen ja kodin kohtaamisessa ja tuen suunnittelussa. Yhteistyö toimii aidosti, kun ymmärretään jokaisen lapsen lähtökohdat ja olosuhteet. Yhteistyö näkyy päivittäisessä arjessa. Yhteistyön merkitys korostuu, kun henkilöstö suunnittelee tuen järjestämistä yhdessä lapsen, huoltajan ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Toiminta siirtymävaiheissa ja tiedonsiirtoon liittyvät seudulla sovitut käytännöt varhaiskasvatuksen aikana ja siirryttäessä esiopetukseen

Tampereen kaupunkiseudun kunnasta toiseen muuttavan lapsen kohdalla varmistetaan varhaiskasvatuksen järjestämisen, tuottamisen ja tuen arvioinnin kannalta oleellisen tiedon siirtäminen. Tiedon siirtämisestä vastaa lähettävä yksikkö. Sama käytäntö koskee yksityiseltä palvelun tuottajalta kunnan toimintaan siirtyvän lapsen tuen järjestämistä. Kunnan sisällä lapsen siirtyessä toimintamuodosta tai päiväkodista toiseen, tehdään tiivistä yhteistyötä lapsen kasvun ja oppimisen polun jatkumon varmistamiseksi.

Tampereen seudulla kuntien välillä siirtyvän lapsen varhaiskasvatussuunnitelma siirretään huoltajan luvalla uuteen kuntaan. Jos huoltaja ei anna varhaiskasvatussuunnitelman siirtämiseen lupaa, siirretään varhaiskasvatuksen järjestämisen, tuottamisen ja tuen arvioinnin kannalta välttämättömät tiedot.