Varhaiskasvatussuunnitelma

5.4 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma tuen aikana

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Lapsen tarvitsema tuki, tukitoimenpiteet ja niiden toteuttaminen sekä niihin liittyvät vastuut ja työnjako kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Sen laadinnasta ja arvioinnista vastaa varhaiskasvatuksen opettaja ja/tai varhaiskasvatuksen erityisopettaja yhteistyössä muun henkilöstön ja lapsen huoltajan kanssa. Huoltajan ja lapsen osallisuutta suunnitelman laatimisessa ja arvioinnissa tuetaan. Lapsen mielipide selvitetään ja huomioidaan suunnitelmaa laadittaessa ja sitä arvioitaessa (luku 1.3).

Tuen toteutumista arvioidaan ja suunnitelma tarkistetaan vähintään kerran vuodessa. Annetun tuen vaikuttavuutta tulee arvioida säännöllisesti, ja suunnitelmaa tulee muuttaa tarpeen mukaan. Toiminnan tavoitteiden saavuttaminen tulee kirjata ja tavoitteita muuttaa uutta tarvetta vastaavaksi. Suunnitelmasta tulee ilmetä, jos tuen tarve ja toimenpiteet ovat päättyneet. Tuen tarve arvioidaan aina lapsen aloittaessa esiopetuksen. Esiopetukseen osallistuvan lapsen kasvun ja oppimisen tuesta määrätään esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa.

Kun lapsi saa kehitykseensä ja oppimiseensa tukea, hänen varhaiskasvatussuunnitelmaansa tulee kirjata luvussa 1.3 kuvatun lisäksi seuraavat asiat:

Pedagogiset ja rakenteelliset ratkaisut

• oppimisympäristöihin liittyvät ratkaisut

• henkilöstön mitoitukseen ja ryhmärakenteeseen liittyvät ratkaisut

• lapsen tukeen liittyvät ratkaisut esimerkiksi, toiminnan eriyttäminen, lapsikohtainen ohjaaminen, pienryhmätoiminta tai viittomien ja kuvien käyttö

• tulkitsemis- ja avustamispalvelut sekä apuvälineiden käyttö

Tuen edellyttämä yhteistyö ja palvelut

• yhteistyö lapsen ja huoltajan kanssa

• lapsen tuen toteuttamisen vastuut

• erityisasiantuntijoiden, kuten varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelujen käyttö

• sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden antama ohjaus ja konsultaatio

• mahdollisten kuljetusten järjestelyt ja vastuut Tuen seuranta ja arviointi

• tavoitteiden toteutumisen seuranta

• tukitoimien vaikutusten arviointi sekä arviointiajankohdat.           

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma tuen aikana

- lapsen kehityksen ja oppimisen tuen suunnitelmaa tehtäessä keskitytään opeteltavien taitojen ja sitä tukevien menetelmien suunnitteluun

- huoltajalle tarjotaan mahdollisuutta ottaa tarvittaessa mukaan tukihenkilö

- laaditaan kahden kuukauden kuluessa lapsen tuen tarpeen ilmennyttyä tai tukea tarvitsevan lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksen

- lapsiryhmän henkilökunta seuraa, arvioi ja dokumentoi lapsen tuen tarvetta jatkuvasti arjessa yhdessä varhaiskasvatuksen erityisopettajan, lapsen ja huoltajien kanssa

- laadinnan jälkeen lapsen varhaiskasvatussuunnitelma arvioidaan vähintään puolen vuoden kuluttua ja jatkossa kahdesti vuodessa yhdessä huoltajien kanssa

- suunnitelmaa tarkistetaan tarvittaessa ja arvioida sekä tavoitteita päivittää tarpeen mukaan myös useammin huoltajien, ryhmän henkilöstön ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan yhteisellä suostumuksella, mikäli lapsen tarve niin vaatii

- monialainen arviointi toteutetaan vähintään kerran vuodessa

- sovitaan lastenneuvolan kanssa yhteistyöstä tuen suunnittelussa ja seurannassa

- mikäli lapsella on yksilöllisiä ravitsemukseen liittyviä tarpeita, sovitaan lapsen huoltajan, ruokailusta vastaavan henkilöstön ja neuvolaterveydenhuollon kanssa yhdessä ruokailuun liittyvistä tukitoimista ja seurannasta.